Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Ustka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ustka.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2022-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Igor Piasecki
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 59 8154300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Ustka jest budynkiem umieszczonym w Rejestrze zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Urząd miasta stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od strony parkingu i wejście od strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym Biuro Obsługi Interesantów. Od wejścia do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Budynek Straży Miejskiej jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, do którego prowadzą schody. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Urząd miasta stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.Przed budynkiem zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.